7/26/2004
رييس ستادبرگزاري نمازجمعه ي تهران:در25 سال گذشته 1298بارنماز جمعه درتهران اقامه شده است كه 235باربه امامت رهبرمعظم انقلاب وازهمه بيش تريعني 361 باربه امامت آقاي هاشمي رفسنجاني بوده است.
بامدادك: اي والله به عالي جناب سرخ پوش!!

سيدمصطفي علوي(پژوهش گر):كتاب تازه ام "ملايكه"نام داردوفصل اول آن اختصاص به دويست پرسش وپاسخ دارددرباره ي اين كه ملايكه كيست اند،خوردوخوراك شان چيست،زادوولدونيزمرگ وميرشان چگونه است،تعدادشان چقدر مي باشد.....
بامدادك :اوسا كريم پژوهش گراني چون شما را براي ميهن آريايي اسلامي حفظ كناد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا