7/04/2004
چيستان !!!!: "البته مردم از جنگ خوش شان نمي آيد.همه اين را مي دانند.اما به هرحال اين رهبران کشورها هستندکه خط مشي ها را مشخص مي کنندومردم را به دنبال خودکشيدن هم همواره کارساده اي است.فرقي هم نمي کند که نظام مردم سالاري باشد يا ديکتاتوري فاشيستي، نظام پارلمان باشد يا ديكتاتوري كمونيستي.مردم را هميشه مي توان به دنبال رهبران كشاند.فرقي هم نمي كند آزادي بيان وجودداشته باشد يا نداشته باشد.كارآساني است.فقط كافي است بگوييم به ميهن شان حمله كرده اندوهواداران صلح را به ميهن دوست نبودن و به خطرانداختن ميهن متهم كنيم.اين براي درهمه ي كشورها كارساز است"
اگرتوانستيد بگوييد اين سخنان گهرباررا چه كسي گفته است؟فسفرنسوزانيدخودم براي تان مي گويم!!عالي جناب جنت مكان هرمان گورينگ ،افسر اس اس آلمان نازي دردادگاه نورنبرگ درسال 1946 چنين گفته اند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا