7/06/2004
خودتان را خسته نکنيد!!!:راستي راستي اين داستان فيلترگذاري وبگاه هاي اينترنتي هم به جاهاي باريک کشيده شده است!!الان ديگر همه مي گويندمن نبودم دستم بود تقصيرآستينم بود!!جناب وزير مخابرات که مي گويددربستن وبگاه هاي سياسي نقشي نداشته است واين کاربادستور قضايي انجام شده است وسخن گوي دولت هم پس از شونصد روز که روزه ي سکوت گرفته بودندفرموده اندکه هيات دولت وحتي وزراي حاضر در کميته ي سه نفره ي حفاظت از بيضه هاي اسلام دربرابر بيضه شکني وبگاه هاي سياسي هم ازچندوچون فيلترگذاري ها خبرندارند.ازطرف ديگر همشهري هم نوشته است که کميته ي نام برده از هنگام تاسيس درماه هاي آغازين سال ۱۳۸۲ تاکنون ۱۰۰ ميليارد صفحه رادرفضاي وب فيلترکرده اند.خداقوت!!دست وپنجول تان درد نکند!!خلاصه ما دراين ميان حسابي گه گيجه گرفتيم!!بالاخره اين عمليات صواب يکي دردنيا صدتا درآخرت را کي انجام داده است.ناگهان به عمه ي خودم مشکوک شدم ودرنهايت هم فهميدم کارکارخودش است!!حالا چه جوري سرنخ را پيدا کردم؟ازاوساکريم پنهان نيست از شما چه پنهان!!باتوجه به اين که مي ديدم درطول يک روز وبلاگ ها وبگاه هاي بسياري شونصدبار بازوبسته مي شوند فهميدم که جناب فيلترگذار هرکسي که هست بچه بازيگوشي مانند اين مرتيکه بامدادک دارد که با خودش سرکار مي بردواين آتيش پاره هم هرچندگاهي دکمه هاي حفظ بيضه اسلام دربرابر امام زاده اينترنت را دورازچشم ديگران دستکاري مي کند!!راستش را بخواهيد اول به خودم مشکوک شدم!!گفتم نکند کار بامدادک باشد!!!ولي بعدياد پسر عمه ي يکي يکدانه ام افتادم که ازبچگي هم کودک شروشوري بود!!يادش به خير که باهم جيم مي شديم مي رفتيم از روي موج شکن آن هم زيرباران سيل آسا شيرجه مي زديم توي رودخانه!!!اين جوري بود که فهميدم کارکار عمه ي تپلي خودم است!!بي خود گناه قوه قضاييه ومجريه ومقننه را نشوريد که آن دنيا بايد جواب پس بدهيد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا