7/10/2004
رييس جمهور:نمي دانم چرااجازه نمي دهيم خانم ها به ورزشگاه بيايندومسابقات را تماشا كنند!
بامدادك:آخي!!اين قدرغصه نخور غم بادمي گيري آره قربونش!!
عمه ي بامدادك:خرخودتي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا