7/15/2004
پنجاه وسه ترانه ي عاشقانه:اين عنوان تازه ترين مجموعه شعري است كه شمس لنگرودي منتشركرده است.شمس لنگرودي به تازگي همراه حافظ موسوي انتشاراتي به نام آهنگ ديگر راه انداخته اندكه ناشر اين مجموعه هم خودشان هستند.شاعرسرشناس باشي وناشرهم خودت باشي آن وقت كتاب خودت را با شمارگان 1200نسخه منتشركني نشانگر چه چيزي مي تواند باشدجزعمق بحران نشردرميهن آريايي اسلامي؟!!بگذريم.جايي خوانده بودم كه درميهن آريايي اسلامي نزديك به 5000 شاعروجود دارد بنا براين حضرات حتي خودشان هم كتاب هاي خودشان را نمي خرندكه دست كم شمارگان كتاب هاي شان به 5000 برسد!!!بگذريم!!!دراين مجموعه شمس لنگرودي ازتلخ انديشي ونوميدي مجموعه ي پيشين اش يعني " نت هايي براي بلبل چوبي" فاصله گرفته وبه شادانديشي واميدروي آورده است.به نظرمن مجموعه ي پيشين بيشتربه دل مي نشيند شايد به خاطر آن كه دراجتماعي آكنده از تلخي ونوميدي، شادسرايي به نوعي دعوت گرسنگان باشد به خوردن پيازبراي بازشدن اشتها!!كتاب شعركه مي خوانم آن هايي را كه به نظرم جالب مي آيد نشانه مي گذارم دراين كتاب چندان نتوانستم نشانه گذاري كنم!!يكي از شعرهايي كه نشانه گذاري كردم شعر34 بود:

الفبابراي سخن گفتن نيست
براي نوشتن نام توست.
اعداد
پيش از تولد تو به صف ايستادند
تا راز زادروز تورا بدانند.
دست هاي من
براي جست وجوي تو پيدا شدند.
دهانم كشف دهان توست.
اي كاشف آتش
درآسمان دلم توده ي برفي است
كه به خنده هاي تو دل بسته است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا