7/18/2004
دنيا دارمکافات است!!: قابل توجه کساني که گمان مي کنند که ژاپن فقط کارگران يک لا قباي ايراني را اخراج يا به قول خودشان ديپورت مي کند!!نخير!!چشم بادامي ها به اهالي ينگه ي دنيا هم رحم نمي کنند!!باورنمي کنيد؟!!پس لابد خبر دستگيري بابي فيشر نابغه ي شطرنج جهان درژاپن را نخوانده ايد.آره جانم ايشان را درکشورآفتاب تابان دستگيرکرده اند وقراراست به جرم شرکت درمسابقه ي شطرنجي درسال ۱۹۹۲ دريوگسلاوي اخراج کنند چرا که يوگسلاوي درآن هنگام موردتحريم سازمان ملل بود.بميرم براي حکمت خدا!!بازهم بگوييد دنيا دار مکافات نيست!!به گمانم اوساکريم تصميم گرفته هرکسي که مقررات سازمان ملل را نقض کرده است درهمين دنيا وپيش از موعد به مکافات عمل اش برساند!!بدا به حال اسراييلي ها که عرايض سازمان ملل را پشم شان هم حساب نمي کنند.درضمن تا يادم نرفته بگويم که دستگيري بابي فيشر هيچ ربطي به سخنان اش پس از وقايع ۱۱ سپتامبرندارد که گفته بوداين حادثه پيامد تمام جنايت هاي آمريکا درجهان است وازهردست بدهي از همان دست مي گيري حتي اگر آمريکا باشي.فيشر گفته بود که ايالات متحده واسراييل سال هاي سال فلسطيني ها را سلاخي مي کرده اند پس چيزي که عوض دارد گله ندارد!!يادآوري: قانون اوسا کريم براي به مکافات رساندن نقض کنندگان مقررات سازمان ملل شامل مقامات ميهن آريايي اسلامي نمي شود.به پرونده ي اين ها درهمان صحراي محشر رسيدگي مي شود بي خود خوش خوشان تان نشود!! 
 
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا