7/25/2004
امان ازدست نمايندگان اوساكريم!!!: ولي فقيه کره ي زمين جناب جرج بوش جل الجلاله(خودم هم معني اين را نمي دانم!!) باز هم سر ولي فقيه ميهن آريايي اسلامي را دورديده است ومي گويد پيام رسان(مسنجر!! مثل ياهو مسنجر!!) اوسا کريم است!!(: خداونداززبان من سخن مي گويدبدون خداوندكاري از دست من برنمي آيد)اوساکريم هم که با آدم باشد مي توان هرکاري كردوهمه ي کارهاي آدم هم درست است.کسي هم نمي تواند به  آدم  بگويدبالاي چشم ات ابرو است چون نمي توان به اوساکريم گفت بالاي چشم ات ابرو است.چون اوساكريم كه چشم ندارد.براي همين است که کشيش ها وآخوندها درينگه ي دنيا ودرقم هرکاري دل شان بخواهد مي کنند چون نماينده ي اوسا کريم ازخودشان است.اوضاع طوري خرتوخر شده است که معلوم نيست سياست مداران دارند از دين استفاده ي ابزاري مي کنند يا دين مداران از سياست.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا