7/11/2004
قابل توجه دوست داران شهرت!!: نامه اي عاشقانه وبي تربيتي که جيمزجويس نويسنده ي مشهور ايرلندي درسال ۱۹۰۹ براي همسر آينده اش نورا بارناکل نوشته بود به تازگي درحراجي به بهاي ۴۴۶۲۰۰دلار فروش رفته است.به تازگي درمقاله اي هم درگاردين آمده است که خود نورا اين نامه هاي شهواني واخلاق برانداز را آغازکرده بودتاطرف به سراغ ماه رويان ديگرنرود.دراين ميان من دارم به آن پول کلان فکرمي کنم بابت دوورق پاره!!گيرم که نويسنده اش هم آدمي باشد که هدايت درباره اش گفته است ادبيات را به دودوره بايد تقسيم کردقبل از جويس وبعد ازجويس!!!اگرقصدداريددرآينده ازقله هاي شهرت بال برويدسعي کنيدنامه هاي الفيه شلفيه فراوان بنويسدوبراي وارثان به جا بگذاريدتادعاي خيرشان بدرقه ي راه تان باشد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا