7/14/2004
مقام معظم ايشان:مسلمان بودن كساني را كه مرتكب گروگان گيري افرادي هم چون اتباع فيلي پين ويا قتل آن ها هم چون تبعه ي آمريكايي مي شوند باورندارم!!
بامدادك:راست مي گه طفلكي قرآن را با لهجه ي كمونيستي مي خوندند.
عمه ي بامدادك:مجبوريد شرط مسلمان شدن را به زبان آوردن يك اشهد ان نمي دونم چي چيه خشك خالي بگذاريدتا اين جوري به دردسربيفتيد؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا