7/17/2004
جنگ وچپاول، بلاي جان كتابخانه هاي عراق:كاركنان مركزاسنادوكتابخانه ي ملي عراق همچنان درتكاپوي بازسازي ويراني هايي هستندكه ارمغان نخستين هفته هاي جنگ است. جنگي كه به سركردگي ايالات متحده آغازشد.بسياري ازاسناد،عكس ها، نقشه ها وكتاب هاي بي همتايي كه قدمت برخي شان به چندين سده مي رسيددرآتش جنگ ازميان رفتنديادرموج چپاول ها ناپديدشدند.اكنون بخش باارزشي ازفرهنگ عراق براي هميشه ازميان رفته است.

روزگاري مي شداسنادبا قدمت چندصدساله رادرمركزاسنادوكتابخانه ي ملي عراق سراغ گرفت.ازاسناد دوران امپراتوري عثماني وگزارش هاي دست نويس جنگ ايران وعراق گرفته تا ميكروفيش هاي روزنامه هاي عربي درسال هاي آغازين قرن بيستم ميلادي.

امااكنون بسياري ازاين اسنادازميان رفته اندوپس ازآن كه ۱۵ ماه پيش نيروهاي آمريكايي به پايتخت عراق راه يافتندبه غارت رفتنديادرآتش سوختند.

سعداسكندر، رييس مركزاسنادوكتابخانه ي ملي عراق، مي گويد:"نزديك به ۶۰ درصداسنادويادداشت هاي دولتي براثرآتش سوزي يا آب گرفتگي ازميان رفت.اين ها اسنادهمه ي وزارت خانه ها وادارات دولتي از اواخر سده ي نوزدهم تا دوره ي صدام بوده اند.به گمانم نزديك به ۲۵ درصد كتاب ها نيز ازبين رفته اند كه بيشترشان كتاب هاي ناياب وباارزش بوده اند."

اسكندر مي گويدظرف چندروزپس از اشغال عراق، بخش بزرگي از فرهنگ عراق نابودشد.قدمت برخي از كتاب هاي نابود شده به چندصدسال مي رسد.مثل يكي از كتاب هاي ابوعلي سينا، فيلسوف وپزشك معروف كه قدمت اش به سده ي شانزدهم مي رسيد.اسكندر مي گويد درواقع بخش مهمي ازتاريخ عراق براي هميشه نابودشد.............
ادامه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا