7/18/2004
نادان ترين موجودروي زمين!!: يک هفته اي مي شود که اين مرتيکه بامدادک را به مهدکودک فرستاده ايم(هفته اي سه روز).خودم يک باربردم تحويل اش !!!دادم وآن قدرگريه مي کرد که دلم کباب شد.مربي مهد به زور توانست از بغلم جدايش کند.هروقت هم درباره ي مهد چيزي بپرسي چهره اش درهم مي رودبه زبان بي زباني ازامرونهي هاي خانم مربي ودرگيري هايش با کودکي به نام مهدي(نکندفرستاده ي امام زمان باشد!!) سخن مي گويد!!!هميشه نگران چگونگي کنارآمدن اين مرتيکه با نهادهاي آموزشي ميهن آريايي اسلامي بودم وانگارماجراي مهدکودک هم نشان داد که نگراني هايم بي پايه نبود.به نهادهاي آموزشي که فکرمي کنم به اين نتيجه مي رسم که انسان نادان ترين موجودروي زمين است!!!هرچندکه بکوشد خودرا باهوش ترين موجود اين کره ي خاکي جابزند!!موجودي که باورداشته باشد بدون نهادهاي رسمي آموزش نمي تواند چيزي يادبگيرد به هوش مندي خودش اعتقادندارد.مگرموجودات ديگرمدرسه مي روندومشق مي نويسند!!نهادهاي آموزشي انسان را از سرزندگي غريزي اش تهي مي کنند!!مغزش را پژمرده مي کنند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا