7/21/2004
عالي جناب سرخ پوش: امروزجاي خالي احزاب واقعي دركشورمشهود است ونظام سياسي مانيازمندحضورمستمراحزاب واقعي به منظور فعاليت سالم سياسي است.
بامدادك:يعني حزب كارگزاران هم گوزمال شد؟!!بابا برو از داش مشتي ها راه ورسم نوچه نوازي بياموز!!!
عمه ي بامدادك:همين مونده بود تو ازفعاليت سالم سياسي دم بزني!!! 
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا