7/22/2004
محمدرضاخاتمي :انتخابات رياست جمهوري درراه است.اگرمحافظه كاران بخواهند براي يك دست كردن امور،سطح وجايگاه رييس جمهوري را تنزل دهندودرپي انتخاب فردي مطيع،بي اراده،مقلدوتداركاتچي باشند وضع ازاين هم بدترخواهدشد.
بامدادك: نه اين كه خان داداش جونت خيلي سركش،بااراده،نامقلد وغيرتداركاتچي بود!!قربونش بري !!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا