7/25/2004
سعيدحجاريان:من با مهندس موسوي دردانشكده  هم گروه وهمكارهستم ولي تاكنون فرصت نشده درباره ي نامزدشدن اش براي انتخابات رياست جمهوري صحبت كنيم!!!
بامدادك: فرصت پيش اومد بهش بگو خودشو ضايع نكنه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا