7/27/2004
فلسطين را با کدام سس مي خورند؟: وبگاه خبرگزاري سي بي اس به تازگي گزارشي درباره ي پوشش رسانه اي مناقشه ي فلسطين - اسراييل منتشرکرده است.دراين گزارش آمده است که از گروهي از دانشجويان آمريکايي پرسيده اند«مناطق اشغالي را چه کساني اشغال کرده اند و شهرک هاي مهاجرنشين مناطق اشغالي را چه کساني مي سازند؟».پرسش چندان دشواري نيست اما تنها ۲۹ درصد دانشجويان پاسخ درست را مي دانستند.نه اين که گمان کنيدرشته هاي تحصيلي اين دانشجويان رشته هايي پرت بوده است نه خير، همگي اين حضرات، دانشجويان رشته ي خبرنگاري بوده اندوحتي درباره ي مناقشه ي اسراييل وفلسطين پروژه هايي هم انجام داده بودند.حالا خودتان حدس بزنيدکه سطح آگاهي مردم عادي آمريکا درباره ي خاورميانه تا به کجا است!!به گمانم سربه فلک مي زند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا