7/28/2004
پيشنهاد بدهيد!!: چو افتاده است كه سران ميهن آريايي اسلامي مي خواهندوزارت امربه معروف ونهي ازمنكرراه بياندازندوسرانجام پس ازگذشت يك ربع قرن اين سنت حسنه ي اسلامي را زنده كنند.ازآن جا كه اين حقيربي وجودسراپاتقصيرهمواره نسبت به حفظ كيان ميهن آريايي اسلامي وايضا اسلام عزيزحساسيت بالاي 13 ريشترداشته ام وهمه ي شب ها به خاطر اين نگراني پابرهنه مي خوابم نشستم وبه اين چس مثقال مغزي كه هديه ي اوساكريم به حقيرسراپاتقصيراست فشار آوردم تا پيشنهادهايي براي پيشبردهرچه سريع تراين امرخطيرتقديم كنم اميدوارم سايرهم وطنان هم به آن چس مثقال هديه ي اوساكريم فشاربياورندكه ميهن آريايي اسلامي به بهشت وخارچشم كوردلان شب نورد تبديل شود.
* پيش از هرچيزبايد نامي مناسب براي اين وزارت خانه   يافت چون وزارت نهي از منكر وامربه معروف خداوكيلي ملت را رم مي دهد.وزارت رهسپاري به بهشت وبازداري از دوزخ پر بدنيست.بهتراست مسابقه اي بگذاريم براي پيشنهاد بهترين نام وجايزه اش هم سفرحجي پجي باشد.سكه هم بدنيست!!!!
* ازتجربه گذشتگان وبه ويژه ملت برادرافغانستان كه باكمال تاسف درهنگام حكومت امن طالبان دراين زمينه از ما پيشي گرفته بودند استفاده كنيم.بهتراست هرچه سريع ترملاعمريا بن لادن راتا نرفته اند به يكي ازسفارتخانه ها پناهنده شوند فرابخوانيم از تجربيات ذي قيمت شان استفاده كنيم.ملاآواره و حكمت يار وچندنفرتوي همين مايه ها نيز پربدنيستند.
* لازمه ي احياي سنت حسنه ي امربه معروف ونهي ازمنكراحياي ابزارهاي قديمي اين سنت حسنه هم هست.بايدوزارت ارشاد وسازمان ميراث فرهنگي وگروه هاي باستان شناسي را مامور كرد كه اين ابزارهاي مفيد را شناسايي واحيا كنند.براي نمونه دردوران برده داري ازنقابي حلبي استفاده مي شدبراي جلوگيري از عرق خوري بردگان.اين نقاب سه سوراخ داشت،دوتابراي ديدن ويكي براي نفس كشيدن با دماغ واز پشت سر بازنجير وقفل بسته مي شد.اين جوري هم عادت عرق خوري از سرمردم مي افتد ودست كم نابينا نمي شوندوكبدشان ازكارنمي افتد هم ازبارگناهان شان كاسته مي شود.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا