8/11/2004
سفرنامه بامدادك(1):جاي شما خالي چندروزرفتيم شمال خانه ي آقاجونو. با آن كه خيلي گرم بودهوا(بابايي مي گويداگربميريم بي بروبرگردجاي مان توي بهشت است!!) خيلي خوش گذشت البته گمانم فقط به من خوش گذشت!!!چنان تازاندم كه بعيد مي دانم آقاجونوبه اين زودي هواي ديدارنوه به سرش بيفتد.اين بارخيلي چيزهاياد گرفتم كه به قول بزرگ ترها تيتروار(اين هم شد اصطلاح!!)براي تان مي نويسم.
سنجاقك شناسي:اين بارهم بساط تمشك خوري به راه بودهم تمشك خورديم وهم بابابي انواع سنجاقك ها وطرزشكاركردن شان را نشانم داد!!يك نوع سنجاقك به اندازه ي متوسط داريم به رنگ هاي سرخ(عين ذغال گداخته اي كه آقاجونو رويش ازون برون براي مان كباب كرد) وزرد(به رنگ ساقه هاي برنج كه اين بارازنزديك ديدم چه خوشگل اند وخوش بو) كه گرفتن شان دشواراست.بابايي يك ازسرخ هاي اش را به زحمت بسيارگرفت ودادبه دستم.انگارقلب شان توي دم شان است.دم شان مدام مي تپد!!! يك نوع
ديگرسنجاقك داريم به رنگ سیاه كه از همه فراوان تر است وازسنجاقك ها ي سرخ وزرد اندكي بزرگ تر است .گرفتن اين ها هم ازهمه آسان تر است.بابايي راه به راه روي بند طناب وبوته تمشك ودرخت انجير مي گرفت شان ومي داد دستم.يك خرده نگاه شان مي كردم پرشان مي دادم ومي رفتند توي دل آسمان!!!كم ياب ترين نوع سنجاقك هم سنجاقك هاي گنده اي هستند دوبرابر سنجاقك هاي سياه معمولي كه به رنگ طوسي اند ودوردم شان حلقه فيروزه اي زيبايي دارند.عين انگشت حزب اللهي ها با انگشترفيروزه.اين ها را به هيچ وجه نمي شود بادست گرفت.بابايي وقتي كوچك بود با تيركمان شكارشان مي كردوالان كه افاده هاي سبزانديشي دارد به اين جور كارهاي كودكي اش افسوس مي خورد.راستي گفتم حزب اللهي.داشتيم ازتهران مي آمديم توي اتوبو س مان يك مردحزب اللهي وهمسرش نيز همسفرمان بود.توي اين گرماي وانفساكت وشلوار باب همايوني پوشيده بودودکمه تقوا راهم تازيرخرخره بسته بود.زنش هم مقنعه ي آبي وچادرسياه پوشيده بود وفقط نوك دماغ اش پيدا بود.جالب اين جااست كه راننده پيرمردي را بين راه سواركردووقتي كه داشت كرايه اش را مي گرفت طرف مي گفت گران است.آخرسرهم كه كرايه داد بلندبلند گفت رهبرمملكت كه دزدباشد همين است ديگر!!ياروحزب اللهي رامي بيني انگاربرق سه فازگرفته باشدش سرش را مانند عروسكي كوكي به عقب برگرداند ونگاه خشمناكي حواله پيرمردگستاخ كرد.اما پيرمرد به شامبول اش هم حساب نكردويارو حزب اللهي هم فهميد كه مسجدجاي گوزيدن نيست!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا