8/15/2004
زنان را به سيارات ديگر بفرستيد!!!: وقتي مي بينم اين مجلس زورچپان ميهن آريايي اسلامي چه خون دلي دارد مي خورد براي رفع نارسايي ها وكاستي ها ، راستي راستي دلم كباب مي شود وبه جلزوولز مي افتد.ترا به خدا فقط همين يك فقره بدحجابي وبي حجابي زنان ميهن آريايي اسلامي را ببينيد كه چه خوابي گرفته است ازچشمان اين بدبخت ها.حداد عادل كه رسما دارد آن بالا چرت مي زند.مي گويند خودمجلسي ها اسمش را گذاشته اند حدادچرتي!!الله اعلم !! شايد هم دشمنان اسلام عزيز چوانداخته باشند.يا برادران(وجديدا خواهران) نيروي انتظامي را درنظربگيريدكه بيچاره ها به جاي آن كه كاراصلي شان را انجام بدهندافتاده اند دنبال تهيه ي لايحه اي براي مبارزه با بدحجابي!!پس فرداديگر به كلي كارهاي اصلي شان را فراموش مي كنندواگرچماق نشان شان بدهي گمان مي كنند هويج است.يكي نيست بگويد چرا نمي آييد يك باربراي هميشه اين معضل همسايگي پنبه وآتش را حل كنيد برودپي كارش. اين قدردست دست نكنيد پس فرداقيامت مي شود وآن وقت 125 هزارتا پيامبرريز ودرشت به كنار،شرمنده ي روي اوسا كريم مي شويد كه ازهرسيه بختي كه بگوييد بدتراست.كاري هم ندارد تمام زنان ميهن آريايي اسلامي را جمع كنيد وبفرستيدبه يكي از سيارات منظومه ي شمسي.هرچه دورتر بهتر.پلوتون ونپتون بد نيستند.اين جوري خيال همه را راحت مي كنيد وازهمه مهم تربيضه ي اسلام را حفظ مي كنيد.اگرنگرانيد كه اين جوري تخم وتركه ي هرچه مسلمان ايراني است وربيفتدبي خودنگرانيد!!!روزگارروزگارفناوري هاي پيشرفته است. داستان بسيارساده است.فرض كنيدناوك عشقي فاصله ميهن آريايي اسلامي وسياره زنان ميهن آريايي اسلامي را بپيمايد وبراي مثال زن ومردي باديدن جمال يك ديگردردوربين تلفن همراه يا صفحه نمايش گررايانه يك دل نه صددل شيفته ي هم بشوند.خيالي نيست مي توانيم با فناوري عقد از راه دور(تله عقدينگ) كه ماشالله هزارماشاالله درربع قرن اخيردرآن زبردست شده ايم آن ها را به عقدونكاح همديگردربياوريم با رعايت تمامي موازين شرع مقدس.درموردتوليد مثل هم جاي نگراني نيست ازفناوري دورآميزي استفاده مي كنيم.اين جوري بابت كم شدن جمعيت امت اسلامي هم جاي نگراني نيست.تاكورشود هرآن كه نتواندديد!!!فقط يادتان باشد كه چندتا بانك ،البته بانك اسلامي هم درسياره ي زنان دايركنيد كه مردان خوش غيرت ميهن آريايي اسلامي بتوانندخرجي ونفقه(براي دچارنشدن به سرنوشت مهاجراني!!) را به حساب عيال جات واريز كنند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا