8/26/2004
ياشاسن!!! :نام اين رضازاده دست كم روزي شش هفت بارتوي خانه امان به گوش مي رسدچون اين مرتيكه بامدادك مثل بچه آدم كه نمي نشيندغذابخورد هي بايدقربان صدقه اش بروي يا بگويي غذايت را بخورتا مثل رضازاده قوي بشوي!!!ديشب هم كه پاي تلويزيون نشسته بوديم و رضازاده توانست بيشترازحدنصاب المپيك وزنه بلند كند بامدادك هم همراه ما براي اش كف زد!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا