8/14/2004
نقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين!!: اسقفي فرانسوي به نام پوپاركه سرپرستي گروهي پژوهشي درواتيكان رابه عهده داشته است تانقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين راتعيين كنندعلي رغم كم بودن غيرمومنين جهان ازرشد شمار مومنين بي خيال وعبادت نكن اظهارنگراني كرده است وهم چنين ازرشد بي خدايي درميان زنان ناراحت است.باتوجه به آن كه زنان درگذرهزاران سال همواره حامل مذهب درخانواده ها بوده اندنگراني اين يارو اسقف پربي راه نيست(نمونه اش در ايل وتبار خودمان كه قرن ها است نمازخواني وروزه گيري به گردن زنان بوده است!!خداازسرتقصيرات اين همشيره ي ما نگذردكه اين زنجيره را قطع كرد!!).درباره ي نقشه ي مومنين وغيرمومنين درجهان اسلام هم ازجناب ايشان پرسيده اند وايشان گفته اند كه براي جهان اسلام چنين نقشه اي نمي توان تهيه كرد چون داده هاي آماري نمي تواند قابل اعتماد باشد.يعني اگر كسي بي خدا هم باشد نمي تواند به زبان آوردوآمارقلابي از آب درمي آيد.اين را كه خواندم يادماجرايي افتادم كه چندي پيش براي خودم رخ داد.يكي ازناشراني كه براي شان كتابي ويژه ي نوجوانان ترجمه كرده بودم زنگ زد كه فلاني خانه ي كتاب مي خواهد براي اهل قلم تسهيلاتي درنظر بگيرد وبيا پرسش نامه اي رابگير وپركن.پرسش نامه كه دستم آمد ديدم از همين پرسش نامه هاي هميشگي است كه كجا درس خوانده اي وچندتا كتاب نوشته اي يا ترجمه كرده اي ونام پدرت چيست واز اين حرف ها.به طرف گفتم سر فرصت پر مي كنم وبراي تان مي فرستم.شب كه درخانه داشتم پرسش نامه را بار ديگر ورانداز مي كردم ديدم يكي از گزينه ها هم دين است.ديگر بي خيال شدم.دوهفته بعد كه دوباره گذرم به همان انتشاراتي افتاده بودسراغ پرسش نامه را گرفتند.رييس انتشارات خانم جوان سبز چشمي بود.گفتم ازخير تسهيلات وپسهيلات گذشتيم.وقتي فهميد كه به گزينه ي دين گير داده ام خنديد وگفت خالي بگذاريدش.گفتم به خاطريك مشت تسهيلات بشوم فسق مجسم وعلني!!!باز هم خنديد وگفت كه نام اسلام عزيز را بنويسم.گفتم به خاطر يك مشت تسهيلات دروغ بنويسم؟!!آن دنيا شما جواب اوسا كريم را مي دهيد؟سرآخرگفت بابا شما به تسهيلات احتياج نداريدبرويد پي كارتان ماهم آمديم پي كارمان!!!نتيجه ي اخلاقي اين كه براي ميهن آريايي اسلام نمي توان نقشه ي جغرافيايي مومنين وغيرمومنين تهيه كرد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا