8/15/2004
سيدخندان : به حسن نيت شوراي شهر محترم شهرايمان دارم ومعتقدم كه شهردارمحترم وشوراي محترم شهر خيرخواه هستند.
بامدادك : خيرخواه كي؟عمه ي تو يا عمه ي خودشون؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا