8/17/2004
زنان والمپيک: مي گويندشمارورزشکاران زن دراين دوره ي المپيک بيش از هر دوره اي درگذشته بوده است اما خيال بد به خودتان راه ندهيد که شمارزنان کشورهاي اسلامي دراين دوره از ۱۹۶۰ تا کنون کم ترين بوده است.صداوسيماهاي دولتي تمام کشورهاي اسلامي هم مانند صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي سنگ تمام گذاشتندوتاآن جا که توانسته اند مسابقات زنان را پخش نکرده اندتا مبادامردان خوش غيرت غسل واجب شوند!!هراس ازاين که مبادا چشم مردان مسلمان به لنگ وپاچه ي زنان ورزشکار بيفتد اين روزها درکشورهاي اسلامي غوغا مي کند.به طوري که شيخ يوسف الغرادوي که اهل مصر است چيزي توي مايه هاي آيت الله پايت الله خودمان است واينک دربلاد قطردارد خوش مي گذراند اعلام کرده است که ورزش زنان شرع واخلاقيات را برباد مي دهد.لابدخبرداريدکه ميهن آريايي اسلامي هم فقط يک ورزشکار زن به المپيک آتن فرستاده است که قيافه ي غم زده اش به هنگام رژه رفتن ورزشکاران ايراني در آيين گشايش المپيک به راستي دل آدم را کباب مي کرد.تازه گلي به جمال خودمان اکثرکشورهاي اسلامي حتي يک نفرورزشکار هم محض چشم روشني به اين مسابقات نفرستاده اند.به اميدروزي که هرچه ورزش زنانه وربيفتدکه به اسلام عزيز خدشه واردنشود.آمين يا رب العالمين!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا