8/22/2004
خشونت مقدس: بوش رييس جمهورآمريكا و جمهوری خواهان هنوز نتوانسته اند قانون اساسی را با آموزه های يهودی – مسيحی همسازكنند. اما اگرهم می توانستند با تصويب لايحه ای به ممنوعيت ازدواج همجنس گرايان حالت قانونی بدهند اين فقط آغاز ماجرا می بود. طبق سفر "لاويان۲۰:۱۳" (يكی ازپنج كتاب اصلی تورات) و عهد جديد روميان، مخالفت خدای انجيل با همجنس گرايی مخالفت خشك و خالی نيست و خدا آشكارا ازكشتن همجنس گرايان سخن می گويد: "اگر مردی به جای زنان با مذكر ديگری هم خوابه شود هر دوی شان مرتكب عمل شنيعی شده اند و سزاوار مرگ اند"
خدا همچنين به ما انسان ها فرمان می دهد كسانی را كه روز شنبه كارمی كند و نيز زناكاران و كودكانی را كه به والدين شان ناسزا می گويند به قتل برسانيم. خدا بر برده داری هم صحه گذاشته است بنابراين اعضای كنگره بايددرمتمم۱۳ قانون اساسی نيز تجديد نظر كنند. البته طبق سفر"خروج۲۱" (ازاسفارعهدعتيق) اگر اربابی برده اش را چنان موردضرب وشتم قرار دهدكه چشم يا دندان اش را از دست بدهد بايد برده را آزادكند.
ازتمام اين ها چه نتيجه ای می توان گرفت؟ متون مذهبی كهن را نبايد مبنای سياست گذاری های اجتماعی درقرن بيستم قرار داد گيرم كه برای مومنان اهميت فراوان هم داشته باشند. انجيل هنگامی نوشته شد كه مردم فكرمی كردند زمين تخت است و فرغون فناوری برتربود. آيا تعاليم اين كتاب برای چالش های كنونی فراروی تمدن جهانی كاربردی دارد؟........ادامه

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا