8/24/2004
صدرحمت به اسلام عزيز!!: جناب دالايي لاما دراقدامي قهرمانانه ودرراستاي مبارزه براي استقلال تبت مقامات چيني را تهديدکرده است که اگرپرروبازي دربياورندبعدازمرگ اش از تولدمجددسربازخواهدزد!!!دالايي لاما که اکنون ۶۹سال از عمرگهربارش را پشت سرگذاشته است ازسال ۱۹۵۹ که با يك خروار طلا وجواهرات فلنگ را بست رهبري دولت درتبعيد تبت را به عهده دارد و درهندوستان مستقراست. جناب ايشان سال ها است که براي پايان دادن به حکومت خودکامه وسرکوب گر چين درتبت با چيني ها مبارزه ومذاکره مي کند که حاصلي نداشته است. مقام عظماي دالايي لاما مي خواهد حکومت سابق را درتبت برقرارکند يعني حکومت مردان خدا که با مشت آهنين دمارازروزگاردهقانان بيچاره درآورده بودند.به هرحال اگرجناب ايشان تهديدش را عملي کند و به تناسخ وتولدديگرپشت كنددولت چين بيچاره مي شودوجوانان تبتي سربه شورش برمي دارند.لابد پس فرداريچاردجر هم ازقلب هاليوودوبراي همبستگي با جناب دالايي لاما ندادرخواهد دادکه درزندگي آينده به صورت موش درخواهد آمدوبه جان رهبران حزب کمونيست چين خواهدافتاد!!البته شين تائو رهبرچين هم کم نمي آوردلابد درزندگي آينده به صورت گربه درمي آيدوجناب هنرپيشه رايک لقمه ي چپ خواهدکرد!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا