8/26/2004
حدادعادل(رييس مجلس زورچپان):مسجدحزب ما است.
بامدادك:ترابه خدا فكري به حال بوي گندجوراب دراين حزب تان بكنيد ازسه فرسخي آدم را خفه مي كند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا