8/28/2004
نگاه: پايداري ارزش هاي فرهنگي درگروي بازداشتن وخودداري مردم ازانديشيدن است.انگارنبايددريابندكه نقش ها،اصل ها،هدف ها، آيين ها ، زبان ها وارزش هاي اجتماعي چيزي نيستندمگرمولفه هايي ازبازي بزرگ وهمگاني . نهادهاي فرهنگي هم به اين پندارنادرست دامن مي زنندكه گويي بازي بزرگ گريزناپذيراست وشركت نكردن دربازي همگاني خيانتي است نابخشودني.بركنارماندن ازاين بازي بسياري را دچاردلهره اي وحشتناك مي كند،براي تن زدن از بازي هاي قومي، مذهبي وملي بايد اعتمادبه نفس داشت.اعتماد به نفس فراوان.بازي براي بسياري خوشايند است، آسوده خاطرشان مي كندواطمينان خاطر جمعي پديدمي آورد.ملت هم دوست ندارنداين چيزهاي خوشايندراازدست بدهند.براي همين است كه درنهايت سرسختي باهرگونه جداسري ستيزمي كنند.ستيزي دامن گستركه ازقلب اجتماع تاكانون خانه هارا درمي نوردد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا