8/31/2004
کوچک هاي سرفراز!!:المپيک امسال هم به خيروخوشي تمام شد.برنده ها خوش حال شدند.راه به راه سرودملي برنده ها را پخش کردندوپرچم ها را بالا بردندگيرم که فقط پرچم وسرودميهن آريايي اسلامي مقدس بود!!(گزارشگران صداوسيماي ميهن آريايي اسلام از بس درموردپرچم وسرودايران مقدس مقدس کردندکه گمانم ملت ازاين به بعدبراي حاجت گرفتن از اين دوفقره هم درکنارفقره هاي سابق استفاده کنند!!حاجت پاجتي داريد بشتابيد!!).دراين ميان مدال هاي بيشتري نصيب کشورهاي بزرگ شد(البته ميهن آريايي اسلامي مانند هميشه استثنايي بودبراين قاعده) ومدال هاي کم تري نصيب کشورهاي کوچک شد.اما به راستي کشوري ۲۹۳ ميليون نفري مانندايالات متحده را مي توان به همين سادگي با کشوري ۳۰۰۰۰۰نفري مانند باهاما مقايسه کردوگفت که اهالي ينگه ي دنيا شاخ غول را شکستند؟اگرجمعيت راهم حساب کنيم کلاه خيلي ها پس معرکه است.اگرتعدادمدال هاي هرکشوررا تقسيم برجمعيت اش کنيم چه نتايجي به دست مي آيد؟آن وقت جاي ايالات متحده وچين وماچين درصدرجدول را کشورهاي زير مي گيرند:۱) باهاما۲)استراليا۳) کوبا
ميهن آريايي اسلامي هم مي شود شصت ونهم!!اوضاع ابرقدرت هاي المپيک هم درست وحسابي خراب مي شود:روسيه(۲۶) چين(۷۰) و ايالات متحده(۴۰)به جمعيت تنها هم نبايداکتفاکردبايدديدهرکشورچقدرخرج ورزش مي کند.اگرتوليدناخالص ملي(جي دي پي) را ملاک بگيريم بازهم رده بندي ديگري به دست مي آيد.يعني هرمدال معادل چنددلار جي دي پي است.دراين صورت کوبا، جاماييکا وباهاما اول تا سوم مي شوند.بازهم اوضاع کله گنده هاخراب مي شود :روسيه(۲۹) چين(۶۶) وايالات متحده(۶۸).ميهن آريايي اسلامي هم درجايگاه ۶۲ مي ايستد.انگارپول را نمي توان رمزموفقيت درميدان ورزش خواندچون ايالات متحده بابالاترين سرانه ي جي دي پي درجهان جزوهشت کشورآخراست نه نخست!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا