9/01/2004
اوسا کريم هم نفس راحت کشيد!!:گمان نکنيدتنهادردرگيري هاي گوشه کنارجهان از فلسطين بگيرتاعراق وبوركينافاسو است که عرق پيشاني اوساکريم راازفرط فعاليت درمي آورد!!نه خيربازي هاي المپيک ازهرچه جنگ نيزبراي اوساکريم پردردسرتراست!!ازهمين روپايان يافتن المپيک به معناي نفس راحت کشيدن اوساکريم هم هست!!خوش بياري اوسا کريم دراين است که کلي امام وقديس هم توي دست وبالش داردومي تواند بسياري ازکارها را به آن ها بسپاردوگرنه کمرش زيرباراين همه مسوليت به احتمال فراوان دوتا مي شد!!براي مثال رتق وفتق رضازاده ي خودمان را به حضرت ابوالفضل سپردبگذريم ازاين که رضازاده ادعاکرده بود مي خواهد۱۰۰۰کيلووزنه بلندکند وآن حضرت به خوابش آمده بود که ۱۰۰۰کيلومي خواهي بلندکني بلند کن اماروي من حساب نکن!!!بااين همه اوساکريم درالمپيک امسال چنان پرکاربودکه بازارستايش وسپاس گزاري ازمراحم ايشان داغ داغ بودچه درقالب سجده رفتن وصليب کشيدن چه درقالب سخنان گهربار.اين هم مشتي نمونه ي خروار:
هشام الغروشي(دونده ي مراکشي وبرنده طلاي المپيک):مدال امروز من هديه اي ازسوي خداوندبود.
ميزوکي نوگوچي(دونده ي ژاپني برنده ي ماراتون زنان):دوست دارم بگويم خداوند عزيز، متشكرم!
يوليا نسترنکو(دونده ي روسيه ي سفيد وبرنده ۱۰۰مترزنان): به خدااعتقاددارم ومعتقدم که خداتمام کوشش هاي مراديدوکمکم کرد
آليسون فليکس(دونده ي ۱۸ساله وبرنده ي مدال نقره ي ۲۰۰متر):اين توانايي را خدا به من داد.سرعت من نعمت خدااست نه چيزديگر.من هم براي رضاي اوست که مي دوم.

لاورين ويليامز(برنده ي مدال نقره ي ۱۰۰مترزنان ازآمريکا):اين استعدادوهديه را خدابه من داده است.اگرخدانخواهدهرتقلايي بکنيم به جايي نمي رسيم
آتاناسيا تسوملکا(دونده ي يوناني برنده راه پيمايي ۲۰کيلومترزنان):تمام آرزويم رسيدن به اين مدال بود.ازخداوندسپاس گزارم
فاني هالکيا(دونده ي يوناني برنده ي طلاي ۴۰۰متربامانع زنان):خداوندراشکرمي گذارم که چنين مرحمتي به من کرد
ژوانا هيس(دونده ي آمريکايي وبرنده طلاي صدمتربامانع):من فقط دعاکردم وهمه چيزرابه دست خداسپردم(طلاي اين خانم دوساعت پس ازعبورازخط پايان اعلام شد چون حريفش به نتيجه اعتراض کرده بود)

آنا ميرس(دوچرخه سواراستراليايي وبرنده ي ۵۰۰ مترتايم تريل):مسابقه ي سختي بودوسال خوشي براي من.به خاطرهمه ي اين نعمت ها ازخدامتشکرم
الگا اسليوساروا(دوچرخه سوارروسيه وبرنده ي مسابقه دورامتيازي):به خاطراين هديه ازخدامتشکرم!
ديميتري ساوتين(برنده ي برنزشيرجه ازسکوي سه متري):درآغازسال وضعم خيلي خراب بود.کتفم ازجادررفته بود اماشکرخدادوباره حالم خوب شدوتوانستم اين مدال راببرم
اوتيس هريس(دونده ي آمريکايي وبرنده ي نقره ي ۴۰۰متر):آرزوي من طلا بودامااين هم هديه ي خدااست وحضور دراين مسابقات هم لطف خداوندي بود.ازلطفي که خدابه من کردبسيارسپاس گزارم
عدنان حمد(مربي تيم فوتبال عراق):شکست دربرابرپاراگوئه خواست خدابود.فرصت هاي بسياري داشتيم اما نتيجه نداد
البته دراين ميان برخي باپررويي تمام به جاي سپاس گزاري ازداروهاي نيروزا ازاوساكريم تشكركردندكه به خيال خودشان لوكه رفتنداوساكريم ضايع شودكه زهي خيال باطل!!اوساكريم اگرمي خواست با اين جورخبط ها ضايع بشودكه ديگرهيچي!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا