9/05/2004
آشنايي بااينترنت!!: دوباره سرپيري ارسال مان كرده اندبه دوره ي آموزشي!!جالب است اين باردوره ي آشنايي با اينترنت نصيب مان شده است.امان ازدست اين دوره هاي اجباري اداري!!به يادكلاس هاي بينش ديني دوران دانشگاه ته كلاس مي نشينم ورمان مي خوانم!!!يك هفته اي صبح تاظهرعلافي كه چه عرض كنم رمان خواني اين كلاس بيخ ريش نداشته امان خواهد بود.امروزخيلي جالب بوداستادداشت قسمت وبلاگ را مي گفت!!ابتداپرسيدكسي مي داند وبلاگ كيست؟!!هيچ كس نمي دانست!!داشتم ازخنده روده برمي شدم!!بيچاره شروع كرد به ياددادن وبلاگ نويسي!!باورتان نمي شودازچگونگي ثبت نام دربلاگ اسپات شروع كرد وتاآخرش رفت!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا