9/07/2004
پيشرفت تازه ي فمينيسم اسلامي!!: درموج تروريسمي كه سربازان الله به راه انداخته اند وازجمله درگروگان گيري اخيردرروسيه دوچيزبيش از همه به چشم مي آيديكي به خاك خون غلتيدن كودكان وديگري دست به آچارشدن زنان كه اي والله دارد!!!تبخيرشدگان درالله بادادن بمب به دست زنان وبستن بمب به پيكرزنان نشان دادنددست كم درقلمروپرتاب شدن به لقاالله ونوشيدن شربت شهادت زنان را ضعيفه نمي دانند و درسال هاي اخيرحق وحقوق شان را با حق وحقوق مردان يكي كرده اند!!نبايد ناشكري كرد بالاخره اين هم خودش پيشرفتي است وبايد به فمنيست هاي اسلامي تبريك گفت چنين دستاوردگنده اي را.البته بازهم يك عده كوردل شب نورد مي گوينداين كارفقط نوعي تغييرتاكتيك است براي گريختن ازدست ماموران امنيتي كه درفرودگاه وايستگاه قطارواين وروآن ورچشم شان به دنبال مردان قلچماق هستند وبه ذهن شان همه خطورنمي كند كه خواهرمحجبه اي به خودش بمب ببندوگروگان گيري كنديا هواپيما به برج بكوباند!!الله اعلم ما كه به فال نيك مي گيريم اين رونق جديد فمينيسم اسلامي را تا اوسا كريم چه بخواهد وچه انجام دهد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا