9/14/2004
كاش سرم رابردارم و هفته اي درون گنجه اي بگذارم
دردل تاريك گنجه اي و
دربه روي اش ببندم.
به جاي سرم چناري برشانه هايم بنشانم و
وبراي هفته اي درسايه اش بيارامم.
ناظم حكمت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا