9/28/2004
نگاه: كتكي كه چندروزپيش جناب شيخنا سروش ،علي رغم حضورفرشته ي نگهبانش(گيرم درلباس فرماندارشهرخون وقيام قم)ازدست تاريك فكران ديني خوردندبارديگرمعضل گريبان گيرروشنفكران ديني را برجسته كرد.روشنفكرديني كه از منطقي بودن جايگاه وموضع گيري فكري اش دم مي زندبه هيچ وجه نمي تواند بنيادگرايان ديني راازخشونت بازداردحتي اگرخشونت ديني به طورمستقيم به چهره نوراني خودشان هم پنجول بكشد.روشنفكري ديني چيزي نيست به جزبنيادگرايي تلخكام وشرمنده ازناكامي هاي سده هاي پياپي.مساله اين است كه روشنفكري ديني نه مي خواهد ونه مي تواندبه نقدبنيادي تفكرديني بپردازدوفقط مي تواند مدام ندا دردهدكه تفسيرجناح مقابل تفسيري اشتباه ازدين است.روشنفكري ديني حاصل جمع دانش سكولاروجهالت مذهبي است.چيزي نيست جزتن زدن از تسليم كامل به خداوقانون خدا.بنابراين ازاين جا مانده اند وازآن جا رانده.هم به دين خيانت مي كنند هم به عقلانيت.روشنفكري ديني تاهنگامي كه رودرروي جزميات ديني نايستدنمي تواند راهنماي رهايي از توحش ديني باشد.اما اين جزميات خودمباني روشنفكري ديني اند.يكي ازاين جزميات اين است:."خدايي هست وتكاليفي بردوش ما انداخته است" كدام نحله ي روشنفكري مي تواند رودرروي جزمياتي ازاين دست بايستد؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا