9/14/2004
تحكيم مردم سالاري : انگارتمامي خودکامگان جهان صفات مشترکي دارندکه مي شودهمه اشان را بي درنگ به يک گاري بست!!باورنمي کنيد برويد سخنان جناب پوتين رييس جمهور گران‌مايه ي روسيه رابخوانيدکه فرموده اند براي تحکيم مردم سالاري چاره اي جز مبارزه ي تمام عيار باتروريسم نيست.براي اين کارهم سواي به کشتن دادن کودکان ومردم بي گناه درتماشاخانه ومدرسه وغيره راه هاي ديگري هم وجود دارد که يکي را هم جناب ايشان به تازگي اعلام کرده اندآن هم فاتحه خواندن براي انتخابات فرمانداري در۸۹ منطقه ي روسيه وگماردن مستقيم فرمانداران اين مناطق به دست با کفايت خودجناب رييس جمهوراست.اين اقدام درراستاي سرکوب تروريسم بوده است چون مردم اين مناطق با پررويي تمام کساني را براي فرمانداري برمي گزيدندکه هوادارتروريست ها بوده اند!!عجب مردمان بي شرمي!!!جناب پوتين اگرهمين گونه درتحکيم مردم سالاري يکه تازي کندبعيدنيست که گوي سبقت راازسردمداران مردم سالاري ديني درميهن آريايي اسلامي هم بربايند!!
ستون ديگرمردم سالاري جهان هم اين روزها دست گل ديگري به آب داده است!!پس از شکنجه ي عراقي ها درزندان ابوغريب بغدادوزندان هاي بصره چشم ما به جمال شکنجه عراقي ها درموصل هم روشن شد!!نشريه گاردين به تفصيل ماجراي شکنجه ي زندانيان عراقي توسط ارتش آزادي بخش ايالات متحده را نوشته است.يک حقوق دان عراقي مي گويددرساختماني که اسم اش را گذاشته اند ديسکو!!سرتاپا لختش کرده اند وکلاه خودي روي سرش گذاشته اند.بعدهم رويش آب سردريخته اند!!همه ي اين کارها را هم باچاشني آهنگ غربي انجام داده اند!!!اين حقوق دان عراقي مي گويدطي ۱۵ ساعت بارها اين کارراباوي کرده اندتاتسليم شود!!!صداي موسيقي نيزچنان بلندبوده است که بابلندگويي که کنارگوش اين حقوق دان بيچاره نصب کرده بودندحرف هاي شان را به گوشش مي رساندند!!شکنجه گران دستکش ويژه اي به دست داشته اندوبه همين دليل جاي هيچ ضربه روي تن شکنجه ديدگان باقي نمي مانده است!!شاهدان ديگرهم ازسوزاندن تن،دست وپا شكستن و فروكردن ميله هاي فلزي درماتحت زندانيان سخن گفته اند!!چه مي شودكردبراي تحكيم مردم سالاري ازهيچ كاري نبايد فروگذاركرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا