9/15/2004
ماركسيست مو بلند : يکي از سرشناس ترين فعالان هنک کنگ درانتخابات پيروزشدوبه مجلس قانون گذاري راه يافت.ليونگ کووک هونگ باکسب ۶۰۹۲۵به آساني پيروزشدوروزشنبه درحالي که تي-شرتي آراسته به عکس چه گوارا به تن داشت درجشني حاضرشدکه هوادارانش برگزارکرده بودند.جناب ليونگ اعلام کرده است که درجلسه هاي مجلس هم باهمين پيراهن شرکت خواهدکرداما طبق مقررات مربوط به پوشاک نمايندگان، پوشيدن لباس هاي غيررسمي درمجلس ممنوع است!!!جناب ايشان غيرازعهدوپيمان مربوط به پوشاک، به کارگران هنگ کنگ هم قول داده است هرکاري ازدستش برآيد براي شان درمجلس انجام دهد(انگارهنگ کنگ شوراي نگهبان ندارد!!). کارهيونگ ازدوران حاکميت انگلستان برهنگ کنگ اين بوده است که خودش رابه مراسم وگردهمايي هاي دولتي برساندوشروع کند به شعاردادن، تابلو بلندكردن وپرچم سوزاندن.هنگامي هم كه ارتش چين درميدان تيان آنمن در۴ ژوئن ۱۹۸۹ هزاران هوادار دمكراسي را سركوب كردهيونگ تابوتي نمادين درست كرده بودوهمراه خودش حمل مي كرد. هيونگ را به خاطر موهاي بلندش موبلند صدامي كنند موهاي بلندي كه پليس بارها طي بازداشت هاي گوناگون از ته تراشيده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا