9/19/2004
سيدخندان مي غرد!!!: سيدخندان رئيس جمهورى ميهن آريايي اسلامي روز پنج شنبه در مجموعه سعدآبادبارديگر به سان شيري غريد ودوست ودشمن وخردوكلان راازخرمن زارشجاعت ورشادت خودانگشت به فلان (از سه نقطه که بهتراست!!!)کرد!!آري ايشان درنهايت شهامت درباره ي دستگيري هنرمندان خانه سينما حرف زدکه برهمگان آشکاراست دوصدکردارچون نيم گفته نيست!!(اگردرگذشته اين گزاره را جورديگربيان مي کردنداشتباه بوده است بي بروبرگرد!!آره قربونش!!).ايشان گفته اند من كارى به آنچه آنجا انجام شده ندارم(راست مي گويد طفلک!!اين درست است که ازميان هزارنفرفقط دونفرونصفي به نداي ملکوتي تکبير پاسخ بدهند!!درحالي که اگرتوي اتوبوس خط واحد هم بگويي براي رفع سلامتي خودتان صلوات بفرستيدهمه لبيک مي گويند!!).جناب سيدخندان گفت که اين نوع برخوردها تنها موجب مى شود ما نخبگان و هنرمندان خود را از دست بدهيم(اين راهم راست مي گويدبه ضررخودتان مي شودبعدمي خواهيد چه کسي را بکشيديا به زندان بياندازيد!!پول نفت نازنين رابايدبدهيدهنرمندونخبه واردکنيد!!)خداراخوش ميآيد؟!!!! مي گويندازاين غرش قاضي مرتضوي سكته ي مليح كرده است وخود شاهرودي هم قالب تهي كرده است!!خداراخوش مي آيد؟!!
اميدمي روداين غرش سيدخندان هنرمندان زنداني رابرهاندودست كم ازواردات هنرمندونخبه خلاص شويم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا