9/23/2004
سرودخواني به سبك بامدادك:ديروزنخستين روزمدارس درميهن آريايي اسلامي بودوبسياري از كودكان نخستين بارپابه مدرسه گذاشتندوازجمله پسرشاخ وشمشاد يكي از اقوام.روزنخست راپدرومادروخويشان لشكركشي مي كنند به مدرسه ها.اين جوري شد كه مادرزن جان هم دست بامدادك را گرفت بردبا خودش به مدرسه تا ازنزديك ببيندبلايي را كه قراراست چندسال ديگرسرخودش بيايد!!
بچه ها را به صف كردندتاسرودملي را بخوانند.اين يكي از نفرت انگيزترين لحظات مدرسه است كه هنوز هم سرپيري خاطره ي تلخ اش را از ياد نبرده ام.چه سرودخواني هاي دوره طاغوت چه سرودخواني هاي دوره ي ياقوت!!دردسرتان ندهم بچه ها دست هاي شان را روي سينه گذاشتند وشروع كردند به خواندن:شدجمهوري اسلامي به پا......
بامدادك هم كه كنارمادرزن جان بوده دستش را گذاشته روي سينه وچون نمي دانسته بچه ها چه مي خوانند شروع كرده است به خواندن دم دست ترين ترانه اي كه به لطف ماهواره نوردي هاي بي پايان عيال يادگرفته :آدم فروش دست تو رو شده برام ،حقه هاتو بلد شدم......
مادرزن جان هم فوري اين عنصرنامطلوب را ازحريم مقدس مدرسه بيرون برده است!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا