9/25/2004
ابراهيم يزدي:چندسال پيش به امريكارفته بودم ،من و چمران يك دوست قديمي درسانفرانسيسكوداشتيم كه رستوران دارد به او گفتم قصددارم يادنامه اي براي چمران تدوين كنم اگرسند يا عكسي دارد دراختيارم بگذارد.خيلي تندبرخوردكردوگفت باورنمي كردم چمران برودكردستان ومردم را بكشد.بنابراين عده اي هستند كه مي گويندچرا چمران به پاوه رفت.البته من اين را نمي گويم چون عده اي مي خواستندتماميت ارضي كشورمان را جداكنند.
بامدادك: يعني داش ابرام به خاطرتماميت ارضي آدم بكشي خيالي نيست؟به آن دوست رستوران دارت هم بگو اگربه جاي سانفرانسيسكو درميهن آريايي اسلامي بودچغندرازكف كله اش سبز مي شد!!به جان داش ابرام!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا