9/26/2004
زيستگاه " دو ساد " و "اس اس": گيورگ لوکاچ اندکی پيش از مرگ با لحنی غم بار هشدار داده بود که اگر کمونيسم شکست بخورد نه تنها ليبراليسم بورژوايی دوباره جان می گيرد ساديسم نيز پيروز می شود. سری به کشو لتونی که بزنيد می بينيد چندان هم بی راه نگفته است. راستش را بخواهيد واقعيت های لتونی دردوران پس از کمونيسم بيشتر به ديدگاه های مارکی دوساد نزديک است تا آدام اسميت.
ريگا پايتخت لتونی جولانگاه روسپی گری افسارگسيخته ای شده است. در ساختمان پيشین هتلی بزرگ, روبروی تالارقديمی اپرای واگنر, باشگاهی به نام "عروسک ها " به مشتريان اتاق هايی را ساعتی کرايه می دهدکه ازآن هامی توان درون حمام هايی راتماشاکرد. در بوستانی نزديک بنای يادبودآزادی لتوني, پسرانی سمج به همجنسگرايان خدمات می دهند. همجنس گرايان محتاط تر هم می توانند به سراغ "پوروز" ها بروند كه پنهان كاری را بيشتر رعايت می كنند.
وخامت اوضاع درهمين ها خلاصه نمی شود.كمابيش همه ی نشانه های اشغال كشورتوسط شوروی راازميان برداشته اند(ازجمله بناهای يادبودی كه به افتخارارتش سرخ به پا شده بود) اما لتونی اشغال ديگری را هم درقرن بيستم ازسرگذرانده است كه اين گونه با آن برخوردنكرده اند.درحومه ی غربی ريگا خط مقدم جبهه نبرد ارتش سرخ وارتش هيتلر درماه مه ۱۹۴۵ همچنان پابرجا است ودوره ی نازی ها را حی وحاضرمی توان به چشم ديد.
در "لستنه" به تازگی بنايادبودعظيمی به افتخار ده ها هزاررزمنده ی اس اس برپا كرده اند.درهمين جا بود كه اعضای لتونيايی نيروی ويژه ی هاينريش هيملرتا پايان جنگ جهانی از ناحيه ی تحت كنترل نازی ها دفاع كردند.حدودهشت كيلومترآن ورتر دردهكده ی زانته نيزكه زمانی خط مقدم جبهه بودمورخ بومی تازه كاری دست به نوآوری زده است وباخرده ريزهای به جا مانده از جنگ موزه ای درست كرده است. اين جا نيزهم به زيارتگاه سربازان لتونی تبديل شده بودزيارتگاهی كه پيش ازپيوستن به نيروهای آمريكايی درجنگ عراق درآن گردمی آمدندتاباشنيدن سخنان پرشورروحيه بگيرند.......ادامه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا