9/27/2004
اندرحکايت قداست دفاع مقدس!!!: درجنگ جهاني دوم شمارکشته شدگان نزديک به جمعيت ميهن آريايي اسلامي بودوازهر۴ نفرآلماني يک نفردراين جنگ جان باخت.روس ها ۲۰ ميليون نفرکشته دادند.موشک باران شهرهاي ميهن آريايي اسلامي به هنگام جنگ (ببخشيد دفاع مقدس!!) درمقايسه بابمب باران هاي هوايي برلين ولندن بيشتربه شوخي مي ماند.جنگ ايران وعراق درمقايسه با جنگ جهاني دوم بيشتر به درگيري هاي درازمدت مرزي مي ماند!!مگرچنددرصدمردم ايران دراين جنگ جان باختند؟چنددرصدازخاک گهربارميهن آريايي اسلامي اشغال شد؟چندشهرويران شد؟حالاچرا آلمان وروسيه وانگلستان وغيره صفت مقدس را به دم جنگ هاي خود نمي بندند ودرميهن آريايي اسلامي اين کاررا مي کنند؟!!آيا به خاطر آن که اسب سواري با کله ي نوراني درجبهه هاي حق عليه باطل هرازگاهي جولان مي داده است استفاده ازصفت مقدس را توجيه مي کند؟حتي اگرچنين اسب سواري را با لامپ جاسازي شده درعمامه اش دستگير کرده باشند وبسياري از عاشقان الله باديدن لامپ مهتابي مربوطه عطاي جبهه ها را به لقاي اش بخشيده باشند وسرخانه وزندگي شان برگشته باشند؟!!تازه ازکجا معلوم براي عراقي ها مادرمرده هم اسب سواراني علم نکرده باشند!!شايد هم درجنگ جهاني دوم هم مسيح موعود سوار بر يابويي بررزمندگان سازمان جوانان هيتلر ظاهرشده باشدوآن هم به عشق آن يابو سوار داوطلبانه روي مين مي رفتند!!يا ازکجا معلوم نظاميان انگليسي را خواب نما نکرده باشد؟!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا