9/28/2004
رييس نهادنمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاه ها: ما معتقديم که «او» مي آيد تا سرمايه داري ليبرال را به سرمايه داري مهدوي تبديل کند.
بامدادک : پس دعوا سر لحاف ملا است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا