9/29/2004
چه شبيه اند زورگوهاي عالم!!!: پنتاگون نتايج بررسي رسوايي ارتش آزادي بخش ايالات متحده سر قضيه ي شكنجه درزندان ابوغريب را اعلام كرد:مشتي خودسرآموزش نديده اين كارراانجام داده اند!!!بعدهم دراين گزارش آمده است كه انشاالله بابهكردمديريت ازوقوع چنين خودسري هايي درآينده جلوگيري خواهد شد!!!
آن چه ناگفته مانده است دراين گزارش،قدمت چنين خودسري هايي درارتش آزاديبخش ايالات متحده است!!! كه ناشي ازبي توجهي به حقوق بشردرسياست خارجي ايالات متحده ي آمريكا است.سوابق ارتش آزادي بخش ايالات متحده آكنده ازچنين رسوايي هااست كه دربايگاني هاي دولت آمريكا هم ثبت شده اند.مانند رسوايي هاي ارتش آمريكا درگواتمالا(1968)، ويتنام(1969)، شيلي(1976) ،هندوراس(1983)،بازهم گواتمالا(1994) وخليج گوانتانامو(2002).جالب اين است كه درتمامي اين موارد هم ازخودسري وبهبودآينده سخن رفته است.امان ازدست اين خودسرها كه بدون آن كه روح دولت هاي بالاي سرشان خبرداشته باشددست به كشت وكشتارمي زنندودمارازروزگاربي گناهان درمي آورند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا