9/21/2004
تعارض ها: هيچ چيزبيشترازدوگانگي ها چشم گشا نيست!!دوگانگي ها را که بتواني ببيني ميان تو وخوش خيالي ها فرسنگ ها فاصله مي افتد!!حالاچرا اين روضه را خواندم؟خواندن خبري درباره ي دوقلم حراج درحراجگاه معروف اينترنتيeBay(ايراني بودن بنيان گذاراين حراجگاه اينترنتي چه بادها که درآستين ناسيوناليسم مبتذل نيانداخته است!!) به قول آقايون لات ها تف درکون آدم خشک مي شود!!!
خبرنخست:آدمسي که عليامخدره ي گرامي خانم بريتني اسپيرز به هنگام اجراي يکي ازبرنامه هاي اش روي صحنه تف کرده است(به قول بامدادک آدمس دهني!!) به حراج گذاشته شده وقيمت اش تا ۱۴ دلارهم رسيده است!!
خبردوم:جواني درهمين دلال خانه ي اينترنتي کليه اش را حراج گذاشته است!!آدمس دست دوم وکليه ي دست دوم!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا