10/24/2004
اگرچاپ بشود!!!: دست نويس تازه ترين كتابش راداده بودبخوانم مي داندچون به نوشته هاي اش دلبستگي دارم موراازماست مي كشم!!با آن كه شش دانگ حواسم را جمع كردم چندان نتوانستم ايراد بگيرم چه ازنظرنگارش چه ازنظرمحتوا!!محتواكه حرف نداشت!!جانا سخن از زبان ما مي گويي!!شب كه زنگ زدمنزل كه مثلاتشكرات ما هم گفتيم مخلصات!!!
گفتم استادمن بايد تشكركنم چون بعيد مي دانم به كتاب اجازه ي چاپ بدهند!!!گفت بيش از12 مورد ايراد اساسي گرفته اند!!!گفتم استاد كسي درتاريخ اين مملكت نماند كه درازش نكرده باشي!!غرش خنده اش نزديك بود گوشي تلفن را بسوزاند
گفتم برادران ذوب درولايت كه هچ ، برادران دوم خردادي وروشنفكران ديني هم دمارت رادرمي آورند.گفت اين دوگروه پشم بگواز دست ملي گراها كجا بروم قايم شوم!!!
خداوكيلي راست مي گويدهيچ چيزمقدسي براي ملي گرايان عزيزهم به جانگذاشته است!!
اگركتاب چاپ شودهيچ بعيد نيست ذوب شدگان درولايت وروشنفكران ديني وملي گرايان بتوانند حول مخالفت با آن اتحادي مقدس تشكيل بدهند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا