10/02/2004
اورهان ولي: مجموعه اي ازشعرهاي شاعرترك اورهان ولي به نام"توخواب عشق مي بيني من خواب استخوان" با ترجمه ي احمدپوري به تازگي چاپ شده است.وقت كه نداشته باشي براي آن كه خودت را گول بزني كه هنوزمطالعه مي كني به شعرخواني مي افتي عين روغن سوزي!!حالا حكايت ما است!!طفلكي كتاب هاي شعر هم لاغرندهم آسان خوان.اين شعرهاي اورهان ولي هم پر بد نيست.
به خصوص دوتاشعركه اززبان دو گربه است.

شعري با يك دم
مانمي توانيم با هم باشيم،راه ما جداست
توگربه ي قصابي،من گربه ي سرگردان كوچه ها.
توازظرفي لعابي مي خوري،
من ازدهان شير.
توخواب عشق مي بيني، من خواب استخوان
اما كارتو هم چندان آسان نيست عزيز.
دشواراست
هرروزخدا دم جنباندن!

پاسخ طرف مقابل هم شعر بعدي است:

پاسخ گربه ي قصاب به گربه ي آواره
توازفقرمي گويي
پس كمونيستي.
بعدآتش مي زني به ساختمان ها
دراستانبول
درآنكارا.......
عجب خري هستي تو
!

برخي ديگرازشعرهاي اين مجموعه هم پربدنيست مثل اين يكي:

رويا
ديشب
خواب ديدم
مادرم مرد.
باچشماني اشك آلود
بيدارشدم.
يادآن صبح تعطيلي افتادم
كه بادكنك ازدستم رها شد
وپيش چشمانم
آرام ،آرام رفت آسمان

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا