10/04/2004
اندرحکايت خبط هاي ملکوتي!!: ولي فقيه کره ي زمين جناب جرج بوش رييس جمهوري ينگه دنيا اين روزها براي ماندن برتخت ولايت فقيهي کره زمين درگيرستيزي جانانه با جناب جان کري است واين جنابان راه به راه سرمسائل گوناگون پوزهمديگررامي زنند.دراين ميان کلي هم از اوسا کريم مايه مي گذارند.بدبختي اين جا است که اوسا کريم هم مانند ما باشندگان ميهن آريايي اسلامي همه ي کارهايش را مي گذارد دقيقه ي ۹۰ انجام مي دهدوازجمله تعيين ولي فقيه آينده ي کره زمين را!!بگذريم.ولي فقيه کنوني کره زمين چندروز پيش درگرماگرم ستيز با رقيب نابکاراز«گناه برده داري» داد سخن داد.اين جانب که ازهمدلي ديرين اوسا کريم با برده داري آگاهي داشتم کلي جا خوردم.اگرآن جور که رسانه هاي گروهي مي گويندجناب ولي فقيه کره ي زمين روزش را باخواندن انجيل آغاز مي کندبايد بداندکه اوساکريم درکتاب لاويان(گمانم کتاب سوم تورات باشد!!) فرمان هايي را دراختيار موسي مي گذاردتا برودباآن درزندگي عشق کند!!درچندتايي ازآن ها هم به برده داري پرداخته است.درآن فرمان ها سخني از گناه بودن برده داري نرفته است که هيچ ازبرده داري حمايت اوساکريمانه اي هم شده است!!اکنون اين پرسش پيش مي آيد که زبانم لال زبانم لال آيا اوسا کريم درباره ي برده داري مرتکب خبط ملکوتي شده بود؟!!
راهنمايي : ازآن جا که درصدراسلام نيزبرده داري را زيرسبيلي ردکرده اندبه جناب ولي فقيه کره زمين پيشنهاد مي شودبراي پاسخ به اين چالش به رايزني با ولي فقيه ميهن آريايي اسلامي بپردازد!!!عمادالدين باقي هم براي رايزني دراين باره پربدنيست!!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا