10/09/2004
مديرمسئول كنجكاو مي شود!!!: مديرمسئول مجله ، حسابي كنجكاوشده است كه اين مرتيكه بامدادك را ببيند!!!چندقلم از گنده گويي هاي بامدادك را كه به مديرمسئول محترم مربوط مي شد برايش تعريف كردم وطالب شده است كه طرف راببيند!!!نخستين باري كه اسم مديرمسئول را آوردمن وعيال حسابي جاخورديم گرچه بارها ديده بوديم كه ششدانگ حواسش پيش حرف هاي مااست.بي مقدمه روكرده بود به عيال وگفته بود كه "ماماني بيا من وتوبريم پارك بذاربابايي بره پيش رنجبرش!!!"باردوم هم كه ازاداره زنگ زده بودم به خانه طبق معمول اين بشر هم چندكلمه اي با من حرف زدوسرآخرگفت "گوشي رو بده به رنجبر!!!"هرچي هم گفتم بعدازظهرها مي روم پيش رنجبر به خرجش نرفت كه نرفت!!!
پريروز هم ساعت ده شب رفتم دفترمجله!!براي آخرين بازديدمطالب قبل ازارسال به چاپخانه !!عيال هم ازفرصت استفاده كرد اين مرتيكه را وبال گردن نحيف ما كرد.كسي توي دفترنبود.همين كه كليد انداختم ودررابازكردم رسيده نرسيده به بالاي پله ها گفت "رنجبر كوشش؟!!!"
حالارنجبرحسابي كنجكاو شده است كه اين شازده راببيند!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا