10/11/2004
نامه به اوساكريم : اوساكريم جان پدربزرگم كه اميدوارم با حوريان استخوان نماي بهشت، دورازچشم مادربزرگم، محشورش كنياد به پدرم مي گفت پسرجان دعا پعا ونمازپمازكشك است آن دنيا هم بايد حق حساب بدهي بروي توي بهشت ،درست مانند اين دنيا كه براي ماهي گيري دردرياي خدابايد به ژاندارم ها حق حساب بدهي!!درعالم كودكي اين حرف ها را مي شنيدم كلي مي خنديدم.پدرخودم به خود من مي گفت والان هم مي گويدولش كن آباي اگرهم اوساكريمي وجودداشته باشددعاي ما فقيربيچاره ها به او نمي رسد.بااين هم كساني كه درسراسرجهان هرروزكاري جز دعاخواندن بلد نيستندكانال ارتباطي ما بااوساكريم چنان پرازدحام است كه درراه بندان دعاها فقط دعاهاي قلچماق به مقصد مي رسند!!!
اين را كه مي گويديادمسابقه ي اسپرم ها براي رسيدن به تخمك مي افتم!!!طفلكي پدرم پربيراه نمي گويدحتي جبهه مشاركتي ها هم براي آزادي زندانيان شان متوسل به دعاي كميل مي شوند!!!يا ملت قهرمان مي رونددربانك هاي ميهن آريايي اسلامي پول مي گذارند كه بنزالگانس ببرندوچنان به درگاه تو دعا مي كنندكه كميل بايد برودجلو بوق بزند!!!درنهايت هم قلچماق ترين دعا به تو مي رسد!!!قبول كن دراين ازدحام دعاها اين يك دعاي ما نه چيزي به آن ازدحام مي افزايد ونه چيزي ازآن مي كاهد!!بنابراين به خاطر آن كه از دوازده سيزده سالگي دعايي به سوي ات پرتاب نكرده ام رو ترش نكن !!!دعاي سرپيري من درباره ي انتخابات رياست جمهوري درميهن آريايي اسلامي است!!!نگوكه اين انتخابات به پشم ات هم نيست چون تو به گوز بچه شمپانزه اي درژرفاي جنگل هاي آمازون هم كارداري وبعيد است كه انتخابات ما ازگوزمذكوركم ارزش تر باشد!!!
خيلي مانده تاانتخابات؟اوساكريم جان انگارضريب هوشي تو هم تعريفي نداردقربان پايه هاي عرش ات بروم همين الان داشتم درموردراه بندان دركانال دعاها وخط ندادن مي گفتم!!!اوساكريم جان بعدازاين همه سال ترا به جان 125 هزارپيغمبرت كاري كن كه هم عالي جناب سرخ پوش وهم مهندس سكوت درانتخابات شركت كنند.عالي جناب سرخ پوش دارداستخاره مي كندكاري كن كه تمام صفحات قرآن دراين چندماهه براي استخاره اين يك فقره بنده ات خوب بيايد.مهندس سكوت هم كه رفته گل بچيندكاري كن كه هرچه زودترازگل چيدن برگرددوازفحش هايي مانندرجوع به ميت دلخورنشود!!!به جان خودم نباشد به جان تو اوسا كريم جان دلم لك زده است براي تماشاي جنگ زرگري!! بعد ازاين همه سال اين دعاي مارامستجاب كن با اين يك دعا كه مستجاب الدعوه نمي شويم!!!ترابه جان ملكوت به پايان ات روي مارازمين نداز!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا