10/12/2004
نگاه : بايدمته روي خشخاش گذاشت!!دربررسي ها ذره بين به دست گرفت واجزايي را بزرگ ترازاندازه ا شان کرد سپس به بررسي شان نشست!! بزرگ نمايي نباشد نمي توان شناخت وشناساند.رفت وبرگشت پياپي بين جزء وکل است که به واقعيت نزديک مان مي کند.جزييات را بزرگ که کنيم خواه به صورت اغراق هاي طنزآميز خواه درقالب رمان نوشتن يا فيلم ساختن درباره ي يک روزاززندگي، چه پرده ها که کنارنمي روند ازجلوي چشمان خودمان وديگران!!بايدبزرگ نمايي كردوبه آن ميدان داد.اين جوري هم مي توان زيبايي ها را بيرون کشيد همه زشتي ها را.هرکس که پيوسته مي گويداين ها جزييات است ول شان کن درکل فلان چيزروبه شفا است بدانيد که مي خواهد ماست مالي کند!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا