10/20/2004
آدم شاخ درمي آورد: باشگاه هاي فوتبال دست بده دارندوهرچندگاهي به تهيدستان وبيماران وغيره کمک هايي مي کننداماتاحالا نديده بوديم يکي از باشگاه هاي بزرگ دنيا به جنبشي چريکي کمک مالي کند.راستي راستي جل الخالق!!!باشگاه اينترميلان ايتاليا که لابدمعرف حضورتان هست؟ دست به کارشگفت انگيزي زده است و ۵۰۰۰يورو، يک دستگاه آمبولانس وپيراهن شماره ۴ آبي ومشکي کاپيتان اش را درحمايت از جنبش بوميان چياپاس درجنوب مکزيک به ارتش زاپاتيستا بخشيده است.
«به جهاني بهتر،رهاازجهاني سازي وسرشارازتفاوت هاي فرهنگي وآييني باورداريم.براي همين ازپيکارتان براي حفظ ريشه ها وپيشبردآرمان هاي تان پشتيباني مي کنيم»
باورتان مي شود که اين سخنان کاپيتان تيمي اروپايي باشد؟ولي اين عين حرف هاي خاويرزانتي کاپيتان آرژانتيني اينترميلان است!!فرمانده مارکوس رهبرزاپاتيستا هم با فرستادن نامه اي الکترونيکي همراه با عکسي از خودش ،پيراهن اينترميلان به تن،ازاين کاراينترميلان تشکرکرد.راستي راستي آدم ازکاراين خرپول هاي جهان سردرنمي آوردازجمله از کار ماسيموموراتي رييس باشگاه اينترکه يکي از بارون هاي نفتي جهان است!!!به گمانم داريم به آخرالزمان نزديک مي شويم!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا