10/23/2004
اندرحكايت پشم واره گي خصوصي سازي!!!: يكي از خنده دارترين كارهاي من دراداره عضويت دركارگروه پژوهشي خصوصي سازي است!!كارمان پژوهش ومطالعه درزمينه هاي مختلف خصوصي سازي وتجربيات كشورهاي ديگراست!!دراين مدت چيزهاي فراواني يادگرفته ام به طوري كه الان براي خودم علامه اي شده ام دراين زمينه!!!بنابراين مي توانم يك فتواي مشتي درباره ي چندوچون خصوصي سازي درميهن آريايي اسلامي صادركنم!!
هدف نهايي برنامه هاي خصوصي سازي چيزي نيست جزپياده سازي اقتصادسرمايه داري.اما چنين كاري درميهن آريايي اسلامي شدني نيست زيرااگرموتورمحركه ي اقتصادسرمايه داري، سرمايه گذاري سودآوربخش خصوصي درتوليدكالا وخدمات باشد كه هست بورژوازي (باعرض معذرت ازتمامي استاداني كه باشنيدن وديدن نام اين واژه تن نازنين شان كهيرمي زند!!)ميهن آريايي اسلامي ناتوان ازچنين كاري است زيرا طبقه اي است كه جان مي دهد براي كسب امتيازهاي ويژه يا رانت(به قول برادران وخواهران دوم خردادي كه خدابيامرزدشان!!) وبا ماشين تامغزاستخوان فاسددولت ومافياي اقتصادي پيوند تنگاتنگي داردواين يعني خصوصي سازي چيزي نيست جزپشم درپشم!!!پايان سخن راني حجت الاسلام محقق بامداد دامن اضافه تو!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا